Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług będące prawnymi podstawami korzystania z serwisu internetowego laap.pl

1. Definicje

Ilekroć w Regulaminie występują pojęcia znajdujące się poniżej, należy rozumieć je w następujący sposób 

  • Regulamin – niniejszy regulamin
  • Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.laap.pl, którego wydawcą jest BVE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Wita Stwosza 16. Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte jest słowo Serwis należy przez to rozumieć Serwis laap.pl
  • Ogłoszenie – czasowa publikacja informacji na stronach serwisu dotycząca oferty sprzedaży, kupna, wynajmu nieruchomości oraz publikacja informacji o inwestycji deweloperskiej. Ogłoszenia te nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c.
  • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca prawnej osobowości, korzystająca z Serwisu laap.pl i respektuje regulamin Serwisu.
  • Ogłoszeniodawca – deweloper, biuro pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, inwestor lub innego rodzaju firma, której ogłoszenie znajduje się w Serwisie.

2. Postanowienia ogólne

Regulamin ten określa warunki korzystania z Serwisu laap.pl a także z usług świadczonych drogą elektroniczną i dostępnych w ramach Serwisu laap.pl. Właścicielem Serwisu jest BVE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Wita Stwosza 16, NIP 8971807270. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki określone treścią niniejszego Regulaminu.

Wszelkie prawa do laap.pl są zastrzeżone na rzecz BVE Sp. z o.o., a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz BVE Sp. z o.o. lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały – na podstawie współpracy z Serwisem laap.pl – są udostępniane na stronach laap.pl.

Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz powszechnie przyjmowanych zasad postępowania obowiązujących wszystkich użytkowników Internetu. Korzystając z Serwisu oraz z usług za jego pośrednictwem świadczonych Użytkownik zobowiązuje się do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub nieobyczajowym.

3. Zasady funkcjonowania serwisu

Serwis udostępnia Użytkownikom możliwość bezpłatnego, czasowego zamieszczania na stronach serwisu laap.pl ogłoszeń sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Przeglądanie ogłoszeń jest bezpłatne.

Serwis udostępnia Użytkownikom ogłoszenia opublikowane m.in. poprzez strony internetowe Ogłoszeniodawcy. Ogłoszeniodawca ma prawo żądać, zmian w treści ogłoszenia. Jest jednak zobowiązany podawać informacje, które nie wprowadzają w błąd Użytkowników Serwisu. W ogłoszeniach sprzedaży lub wynajmu nieruchomości nie dopuszcza się umieszczania zdjęć nie dotyczących oferowanej nieruchomości.

Ogłoszenia dodawane są przez pracowników serwisu laap.pl, także aktualizacja lub zmiana treści ogłoszenia jest wykonywana przez pracowników serwisu laap.pl. Aktualizacje ogłoszeń następują dwa razy w tygodniu lub na wniosek Ogłoszeniodawcy. Wniosek taki z danymi do aktualizacji należy przesłać na adres email serwisu laap.pl biuro@laap.pl. Aktualizacji serwis laap.pl dokona max. 12h od otrzymania informacji z takim wnioskiem.

4. Warunki zamieszczania Ogłoszeń

Przedmiotem sprzedaży w ogłoszeniach mogą być towary, którymi obrót nie jest zabroniony lub ograniczony przez przepisy obowiązującego prawa. Jedno ogłoszenie może dotyczyć tylko jednej nieruchomości.

Dane Ogłoszeniodawcy zawarte w ogłoszeniach mogą być wykorzystywane przez innych użytkowników serwisu jedynie w celu nawiązania kontaktu z Ogłoszeniodawcą. Niedozwolone jest korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, w szczególności poprzez ich przetwarzanie i upowszechnianie. W przypadku, gdy inni użytkownicy serwisu będą korzystać z danych w sposób inny niż określony w zdaniach wcześniejszych, serwis nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

5. Odpowiedzialność serwisu

Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści, dane i informacje umieszczane w Serwisie, które są udostępnione przez Ogłoszeniodawców. Umieszczając ogłoszenie Serwis laap.pl oświadcza iż wprowadzone przez niego dane są zgodne z danymi upublicznionymi przez Ogłoszeniodawcę.

Odpowiedzialność Serwisu z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usług ograniczona jest do wysokości opłaty związanej z daną usługą i faktycznie poniesionej przez Ogłoszeniodawcy.

Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia zamieszczonego ogłoszenia, jeżeli zawiera ono treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób, szkodzące Serwisowi laap.pl lub jego właścicielowi, wprowadzające w błąd użytkowników lub zawiera inne treści naruszające przepisy prawa.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przerwy spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych oraz pracami konserwacyjnymi lub technicznymi. Użytkownikowi nie przysługują wobec Serwisu laap.pl jakiekolwiek roszczenia związane z jego działaniem.

6. Przetwarzanie danych osobowych

Dane Ogłoszeniodawcy w treści ogłoszenia umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, są danymi publicznie dostępnymi. Dla ogłoszenia sprzedaży lub wynajmu nieruchomości konieczne jest podanie przynajmniej adresu e-mail Ogłoszeniodawcy.

Dane Ogłoszeniodawcy w każdej chwili mogą zostać zaktualizowane na wniosek Ogłoszeniodawcy. 

Dane osobowe Ogłoszeniodawcy oraz Użytkownika są przechowywane i przetwarzane celem realizacji usług elektronicznych świadczonych w Serwisie, zgodnie z wymogami prawa polskiego, a szczególnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe znajdują się pod odpowiednią ochroną i są przetwarzane przez Serwis w celach związanych ze świadczoną usługą. Podanie/przekazanie danych osobowych przez wysłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez właścicieli Serwisu danych osobowych użytkownika przekazanych w formularzu oraz w trakcie wysyłania zapytania z Serwisu, w celu prawidłowego i pełnego wykonania i funkcjonowania usług świadczonych przez serwis. 

Powyższe oznacza również wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie danych w celach statystycznych i marketingowych przede wszystkim przez następujące podmioty VRAY.pl, laap.pl. oraz deweloperów współpracujących z wymienionymi spółkami. Udostępnione przeze użytkownika dane osobowe chronione będą przez Serwis z zachowaniem najwyższej staranności i nie zostaną bezprawnie przekazane przez Serwis podmiotom trzecim. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przebieg dalszych kontaktów między użytkownikiem, a Ogłoszeniodawcami.

Treści ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Aby pozwolić Użytkownikom na zarządzanie sesją w ramach Serwisu laap.pl oraz by zapewnić procedury wyszukiwania w bazie ogłoszeń, na stronach Serwisu stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zamieszczone przez serwer www.laap.pl na komputerze Użytkownika, które zostaną odczytane podczas jednej sesji – do zamknięcia przeglądarki internetowej przez Użytkownika. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies jest możliwe w każdej chwili, ale uniemożliwi ono prawidłowy przebieg sesji, czego konsekwencją będzie brak możliwości przeglądania ogłoszeń w Serwisie laap.pl.

7. Reklamacje

Reklamacje dotyczące świadczonych usług należy składać pod adresem email: biuro@laap.pl.

8. Postanowienia dodatkowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdą zastosowanie przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Serwis laap.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania w Serwisie.

Wszelkie spory związane z usługami dostępnymi w Serwisie będą rozstrzygane polubowne. W przypadku zaś, gdy nie będzie to możliwe, właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd powszechny.

Najczęściej przeglądane tematy:

Ostatnio dodane artykuły: